Current Status

สรุปรุ่นรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยปี 2019

 

ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ (BEV)

 

สรุปสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561

 
Visitors: 142,281