โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า
CHARGING STATION

 

 ที่มาของโครงการ

 กระทรวงพลังงานได้วางมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน เพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนยานยนต์ ไฟฟ้าในระยะที่ 1 จึงมีแผนการส่งเสริมการใช้งานรถโดยสาร สาธารณะไฟฟ้า และการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเป็นสถานี นําร่องสําหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศ และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนเงินบางส่วนให้กับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบัน การศึกษาของรัฐ หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น และเอกชน (ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ) ในการลงทุนส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ให้กับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีจํานวนเป้าหมายอย่างน้อย 100 หัวจ่าย

 

  

 
PumpCharge

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ บริษัท กริดวิช จำกัด พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “PumpCharge”
ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์: https://www.pumpcharge.com หรือ QR Code ด้านล่าง
ซึ่งสามารถแสดง ชื่อสถานี ที่อยู่พิกัดของสถานี ประเภท จำนวนหัวจ่าย และสถานะของตู้อัดประจุไฟฟ้า (ว่าง/ไม่ว่าง)
ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้อัปเดตสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

Visitors: 419,221