EVAT Tech Forum 2017

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา  
          - มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
            โดย  คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ 
                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (์NECTEC)
 

 

          - แนวทางการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าโครงการ EV Charging             
            โดย ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์                   
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

          - แผนการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
             โดย คุณสถาพร รุ่งรัตนาอุบล (นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการพิเศษ)
                     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 

 
Visitors: 147,970