eMC 2022

 • 1. ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษากำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดไม่เกินระดับปริญญาตรี
 • 2. แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3-5 ท่าน จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • 3. ต้องมีอาจารย์ในสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • 4. ต้องได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • 2. ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมด จำนวน 3-5 ท่าน
 • 3. ต้องไม่เป็นบุคลากรและ/หรืออาจารย์ในสถาบันที่ศึกษา
 • กำหนดการ “กฎกติกาการแข่งขันและทฤษฎีพื้นฐานการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”

  ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-17:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 • โดย ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

 • โดย คุณสุทิน ชาญณรงค์ กรรมการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

 • โดย คุณธมลวรรณ ชลประทิน กรรมการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
Photos...
Visitors: 419,218