Charging Consortium

ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ระหว่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้เเก่

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
5. บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํากัด
7. บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จํากัด
8. บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด
9. บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จํากัด
10. บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด
11. บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด
12. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


เพื่อดำเนินการและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (“เครือข่ายฯ”) และแสวงหาแนวทางความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


วัตถุประสงค์

1.1   เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ และมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

1.2   เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในความร่วมมือเพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องมือ เช่น บัตร หรือ QR code โปรแกรม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ข้ามเครือข่ายฯ โดยไม่จํากัดเฉพาะของเครือข่ายฯ ในเครือข่ายฯ หนึ่งเท่านั้น

1.3   เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้บริการต่าง เครือข่ายฯ ที่สามารถบริหารจัดการทั้งรายรับและรายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม
Visitors: 396,519