eMC 2023

 

 
  
 
 
  
โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
(2nd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity)
“E-Motorcycle Conversion for Smart and Safe Ride”
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
 
วัตถุประสงค์
  • สร้างการรับรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับภาครัฐ และภาคประชาชน 
  • ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย
  • ให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในประเทศ
  • เป็นแนวทางในการทำโมเดลธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
  • เพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับทีมงานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม:
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566
 
 
*การสมัครมีค่าใช้จ่าย ทีมละ 2,000 บาท
เงื่อนไข  หากท่านชำระเงินค่าสมัครแล้ว ได้มีการยกเลิกการแข่งขัน ทางสมาคมฯจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
 
 
 
TIMELINE
 
 
 
รางวัลสำหรับการแข่งขัน
 
 
 
 
Visitors: 396,520