eMC Committee

 

 

    ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ด้านการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการทำโมเดลธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย และเพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับทีมงานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
    ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการจัดโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงขอแต่งตั้งที่ปรึกษา ประธานบริหาร และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้

     1. คุณกฤษฎา อุตตโมทย์      ที่ปรึกษา
  2. รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล   ที่ปรึกษา
  3. ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ    หัวหน้าโครงการ
 
และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย
    
1. รศ.ดร.พงศ์พันธ์
แก้วตาทิพย์ 
 
ปรึกษา ฝ่ายกติกาการแข่งขัน
 
2. ผศ.ดร. กิตติ์ชนน 
เรืองจิรกิตติ์ 
 
 ประธานกรรมการ
 
3. ดร.พิมพา
ลิ้มทองกุล
 
รองประธาน
 
4. ดร.นุวงศ์
ชลคุป
 
กรรมการ
 
5. คุณสืบ 
ธาราสิริ
 
กรรมการ
 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขันและระเบียบการรับสมัคร
 2. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ กติกาการแข่งขัน และโครงสร้างการให้คะแนน
 3. ออกแบบสนามทดสอบการแข่งขันและอุปกรณ์การทดสอบการแข่งขัน
 4. เสนอรายชื่อกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
 
 
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย
      1. ผศ.ดร.ชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์    ประธานกรรมการ
  2. ดร. ธงชัย  จินาพันธ์   รองประธาน
  3. คุณณัฐคม  พิธานเกื้อกูล   กรรมการ
  4. คุณสุโรจน์  แสงสนิท   กรรมการ
 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. กำหนดรูปแบบและหัวข้อฝึกอบรม
 2. จัดหาและเชิญวิทยากรฝึกอบรม
 3.  ดำเนินการจัดฝึกอบรม
 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์ การแข่งขันและเว็บไซต์โครงการ ประกอบด้วย
      1. คุณฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชญยาการ   ประธานกรรมการ
  2. คุณพิมุกต์  เพ่งพิศ   รองประธาน

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. วางรูปแบบสถานที่จัดการแข่งขันในภาพรวม ได้แก่ สถานที่จัดพิธีเปิด กองอำนวยการ สถานที่ลงทะเบียนแข่งขัน เป็นต้น
 2. กำหนด TOR จัดจ้าง organizer และตรวจรับงาน
 3. ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โครงการ

 

4. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสปอนเซอร์ ประกอบด้วย

      1. คุณธมลวรรณ  ชลประทิน   ประธานกรรมการ
  2. คุณธน  วิวรรธน์หรัญ   รองประธาน
  3. คุณชัยภัทร  ถิรสุขเมือง   กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ออกแบบโลโก้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 2. จัดทำระบบและช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการและช่องทางสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 3. จัดแพคเกจและหาสปอนเซอร์
 4. จัดเตรียมงานพิธีเปิดและพิธีปิดในวันแข่งขัน
 5. จัดงานแถลงข่าวต่าง ๆ

 

5. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงานกลาง ประกอบด้วย

    
1. ดร.มัณฑนา 
รังสิโยภาส   ประธานกรรมการ
 
2. ดร.มนธิรา 
วัชรสุกาญจน์  
ประธานกรรมการ
 
3. ดร.เทพรัตน์ 
กล่ำรัศมี     กรรมการ
 
4. คุณธัญลักษณ์
ก้อมณี   กรรมการ
  5. คุณณัฐณิชา วงศ์คำ   กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการแข่งขันและทำสรุปการประชุม
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและลงทะเบียนการแข่งขัน รวมถึงทำทะเบียนรายชื่อผู้แข่งขัน
 3. จัดหาและจัดจ้าง Organizer
 4. จัดทำเรื่องการเบิกจ่าย และสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโครงการ
 5. ติดตามการส่งผลงานและรวบรวมคะแนนจากทุกส่วน รวมถึงจัดทำผลสรุปคะแนนรวม
 6. กองอำนวยการกลางของวันแข่งขัน

 

 

Visitors: 419,208